Jiří Kubesa

Bachelor's thesis

Analýza zdravotních rizik v chemickém poloprovozu při výrobě farmaceuticky aktivních látek

Analysis of Health Risks in a Chemical Pilot Plant when Manufacturing Pharmaceutically Active Substances
Anotácia:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá specifiky ochrany zdraví při práci v chemickém poloprovozu při výrobě farmaceutických aktivních látek. Autor se zabývá aktuálními zásadami hodnocení zdravotních rizik na vybraném pracovišti a komplexní analýzou zdravotních rizik v chemickém poloprovozu. Obsahem této práce je také inovativní návrh prevence a doporučení úpravy pracoviště.
Abstract:
Summary This bachelor thesis deals with the specifics of health protection in the chemical pilot plant and in the manufacture of pharmaceutical active substances. The author discusses the current policy of health risk assessment on the selected site and the comprehensive analysis of the health risks of chemical pilot plant. This task is also an innovative proposal for prevention and recommendations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedúci: Světla Fišerová
  • Oponent: Václava Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava