Adam Czudek

Diplomová práce

Využití open-source hardware pro zpracování veřejných dat

Display of Public Data Using Open-source Hardware
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vlastního řešení pro zpracování a zobrazování dat z veřejných webových zdrojů. V teoretické části jsou přiblíženy základní informace týkající se open-source hardware. Popsány jsou možnosti a význam open-source hardware v oblasti informačních technologií. Další kapitola je věnovaná webovým službám a API. Důraz je kladen na data ze sociálních sítí a volně …více
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of custom solution for processing and displaying data from public web sources. The theoretical part presents basic information about open-source hardware. There are described the possibilities and the importance of open-source hardware in the field of information technology. Next chapter is devoted to web services and APIs. Emphasis is placed on data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Smutný
  • Oponent: Michal Radecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika