Adam Czudek

Master's thesis

Využití open-source hardware pro zpracování veřejných dat

Display of Public Data Using Open-source Hardware
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vlastního řešení pro zpracování a zobrazování dat z veřejných webových zdrojů. V teoretické části jsou přiblíženy základní informace týkající se open-source hardware. Popsány jsou možnosti a význam open-source hardware v oblasti informačních technologií. Další kapitola je věnovaná webovým službám a API. Důraz je kladen na data ze sociálních sítí a volně …more
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of custom solution for processing and displaying data from public web sources. The theoretical part presents basic information about open-source hardware. There are described the possibilities and the importance of open-source hardware in the field of information technology. Next chapter is devoted to web services and APIs. Emphasis is placed on data …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Pavel Smutný
  • Reader: Michal Radecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika