Theses 

Praktické problémy čerpání dotací se zaměřením na kontrolu, postih a obranu příjemce dotace – Mgr. Tereza Matušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Matušková

Rigorózní práce

Praktické problémy čerpání dotací se zaměřením na kontrolu, postih a obranu příjemce dotace

Practical problems of grant acquisition process with focus on audit, recourse and defence of grant recipient

Anotace: Tato rigorózní práce se zabývá problémy, jimž v praxi čelí příjemci v procesu čerpání dotací. Upozorňuje na komplikace při rozhodování o přiznání dotace, nepřehlednost a množství povinností příjemce, jakož i na složitost systému kontroly. Jádro práce tvoří postihy příjemce a možnosti jeho obrany v případě zjištění pochybení. V mezerovité právní úpravě i nejednotné rozhodovací praxi týkající se pozastavení výplaty dotace a odvodů za porušení rozpočtové kázně hledá cestu de lege lata i de lege ferenda, jak příjemcům dotací poskytnout právní jistotu a náležitou soudní ochranu.

Abstract: This thesis is concerned with problems that the recipients of grants are confronted with during the grant acquisition process. It accents issues in the grant awarding procedure, obligations of the recipients that are vast and unclear, as well as issues with the complexity of the auditing system. The main topic of this thesis is recourse against grant recipients and their possible defence in case of an alleged violation of the grant rules. The aim is to find de lege lata and de lege ferenda ways to upheld principles of legal certainty and court protection of grant recipients´ rights in the current ambiguous legislation and inconsistent decision making practice in relation to the suspension of grant payments and charges for breach of budgetary discipline.

Klíčová slova: dotace, finanční kontrola, pozastavení výplaty dotace, odvod za porušení rozpočtové kázně, penále, grant, financial control, suspension of grant payments, charge for breach of budgetary discipline, penalty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 11. 2016
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 13:01, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz