Nikola Breksová

Diplomová práce

Sezónní rozbor aktivovaného kalu ze dvou typů malých domovních čistíren odpadních vod

Seasonal Analysis of Activated Sludge from Two Types of Small Domestic Wastewater Treatment Plants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením biocenózy aktivovaného kalu ze dvou malých domovních čistíren odpadních vod. Odběry vzorků odpadní vody byly prováděny od června 2019 do března 2020. Při hodnocení jednotlivých vzorků aktivovaného kalu byl určen především typ vytvořených vloček a zastoupení různých druhů organismů. Výskyt určitých typů mikroorganismů v aktivovaném kalu vypovídá o účinnosti procesu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of the biocenosis of activated sludge from two small domestic wastewater treatment plants. Wastewater sampling was performed from June 2019 to March 2020. When evaluating individual samples of activated sludge, the type of flakes formed and the representation of different species of organisms were determined. The presence of certain types of microorganisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Hana Vojtková
  • Oponent: Veronika Molinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava