Theses 

Edukační model výuky duševní hygieny ve vybrané škole a její vliv na psychické zdraví pubescentů. – Eva PETRÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva PETRÁNOVÁ

Bakalářská práce

Edukační model výuky duševní hygieny ve vybrané škole a její vliv na psychické zdraví pubescentů.

Educational model of the subject mental hygiene and its influence on adolescents' mental health at concrete school.

Anotace: Tato bakalářská práce se svým obsahem a formou zakládá na edukačním modelu duševní hygieny, který je určen pro žáky pubescentního věku. O duševní hygieně je zde pojednáno jako o součásti zdravého životního stylu a předmětu výchovy ke zdraví. V teoretické části jsou zahrnuty literární prameny a zdroje, vztahující se k tématu. Intervenční program duševní hygieny byl aplikován v 7. třídě ZŠ Oskara Nedbala pro 29 žáků ve věkovém průměru 13 let. Vliv aplikovaného intervenčního programu duševní hygieny byl měřen pomocí vstupního a výstupního dotazníkového měření životních rytmů a spánkového režimu. Měření probíhalo i v kontrolní třídě. Samostatně byl také měřen vliv hodiny relaxace pomocí testů POMS. Tato hodina přinesla zajímavé výsledky v pozitivní změně v aktuálním psychickém stavu pubescentů.

Abstract: This bachelor thesis with its content and form is based on the educational model of mental hygiene which is designed for the students in adolescent age. The thesis deals with the mental hygiene as a part of healthy lifestyle and a subject of healthy education. There are included literary sources and resources relating to the topic of the thesis. Intervention program of mental hygiene was applied on 7th year class of middle school Oskara Nedbala. 29 students were 13 years old in the average. The influence of applied mental hygiene intervention program was examined by means of entrence and final questionnaires of life rhythms and sleeping habits. This questioning was also used in control group. The influence of relaxation lesson was examined by means of POMS questioning. This lesson of relaxation brought an interesting result in positive change of students? actual mood state.

Klíčová slova: zdraví, výchova ke zdraví, duševní hygiena, školní prostředí, psychické zdraví žáka, edukační model duševní hygieny

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PETRÁNOVÁ, Eva. Edukační model výuky duševní hygieny ve vybrané škole a její vliv na psychické zdraví pubescentů.. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz