Theses 

Využití kontaktních testů při bioindikaci kontaminace životního prostředí. – Bc. Jana MANIUROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana MANIUROVÁ

Diplomová práce

Využití kontaktních testů při bioindikaci kontaminace životního prostředí.

Contact tests at bioindication environmental contamination

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou kontaminace půd a zdroji jejich znečištění, zvláště pak vlivem plastových odpadů zatěžující životní prostředí. Důraz je kladen na charakteristiku půdy a organismů v ní žijící. Dále jsou zde popsány konkrétní látky a procesy, které způsobují degradaci půd. Práce se zaměřuje na ekotoxikologii jako vědu, v nichž jsou uvedeny toxikologické indexy a konkrétní informace o organismech jak terestrických, tak vodních vhodných pro toxikologické zjištění působení různorodých látek. Experimentální část se zaměřuje na kontaktní testy toxicity a jejich konkrétní využití pro hodnocení půdní kontaminace. Zvláštní pozornost je kladena na zajištění chovů indikátorových organismů Folsomia candida a Enchytraeus crypticus využívaných v jednotlivých testech. V této práci je využit reprodukční test i únikový test pro detekci kontaminace půd. Testy toxicity byly provedeny jak na standardních látkách, tak na vybraných vzorcích plastů a kalů. Byla sledována mortalita dospělých jedinců chvostoskoků (Folsomia candida) a roupic (Enchytraeus crypticus) a inhibice reprodukce v závislosti na koncentraci vybraných vzorků.

Abstract: Thesis deals with the problem of soil contamination and the source of pollution, especially due to plastic waste polluting the environment. Emphasis is placed on the characteristics of the soil and the organisms living in it. There are also descriptions of specific substances and processes that cause soil degradation. The work focuses on ecotoxicology as a science, which is the toxicological indexes and specific information about the organisms, both terrestrial and aquatic suitable for toxicological findings effects of various substances. The experimental part focuses on the contact toxicity tests and their specific use for the evaluation of soil contamination. Special attention is given to ensuring the breeding indicator organisms Folsomia candida and Enchytraeus crypticus used for each test. In this work we used fertility test and escape test for the detection of soil contamination. Toxicity tests were conducted on both the standard substances, and for selected samples of plastics and sludge. Mortality was monitored by adult springtails (Folsomia candida) and enchytraeid (Enchytraeus crypticus) and inhibition of reproduction depending on the concentration of selected samples.

Klíčová slova: kontaminace půd, chvostoskoci (Folsomia candida), roupice (Enchytraeus crypticus), plasty, testy toxicity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36038 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

MANIUROVÁ, Jana. Využití kontaktních testů při bioindikaci kontaminace životního prostředí.. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:10, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz