Bc. Vladislava Otteová

Diplomová práce

Specifika ošetřování pacienta s diabetem mellitem v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester

The specifics of diabetes mellitus patient treatment in an intensive care from the general nurses viewpoint
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na všeobecné sestry pracující v intenzivní péči a ošetřování pacientů s diabetem mellitem. Teoretická část shrnuje dostupné teoretické poznatky a doporučení týkající se onemocnění DM a intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty s projevy diabetu. Praktickou část práce tvoří analýza dat dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké jsou faktory ovlivňující znalosti …více
Abstract:
The thesis is focused on general nurses working in the intensive care and the treatment of patients with diabetes mellitus. The theoretical part summarizes available theoretical knowledge and recommendations concerning diabetes mellitus and the intensive nursing care for patients with diabetes. The practical part of the thesis is an analysis of questionnaire data, the aim of which was to find out what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Oponent: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta