Tomáš Kašpárek

Bakalářská práce

Konstrukce malého mobilního pásového dopravníku

Design of Small Mobile Belt Conveyor
Anotace:
KAŠPÁREK, T. Konstrukce malého mobilního pásového dopravníku: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 62 s. Vedoucí práce: Ing. Robert Brázda, Ph.D. Předmětem této bakalářské práce je konstrukce malého mobilního pásového dopravníku pro přepravu lehkého kusového materiálu. Úvodní část práce obsahuje základní charakteristiku, rozdělení a …více
Abstract:
KAŠPÁREK, T. Design of Small Mobile Belt Conveyor: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transportation, 2012, 62 p. Thesis head: Ing. Robert Brázda, Ph.D. Subject of this thesis is design of Small Mobile Belt Conveyor for the transport of light unit material. The opening part of this thesis contains basic characteristic, classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Robert Brázda
  • Oponent: Jan Blokeš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem