Ing. Rostislav Soldát

Diplomová práce

Vliv povrchové vrstvy martenzitické vysokopevné oceli na svařitelnost

The effect of the surface layer of the martensitic high strength steel on the weldability.
Anotace:
Práce je věnována vysokopevnostním ocelím martenzitického typu pouţívaných v konstrukci automobilů na výrobu bezpečnostních částí karoserií. Jako povrchová úprava těchto materiálu se pouţívá Al-Si vrstva. Cílem této diplomové práce je posoudit souvislost stavu povrchové vrstvy nanesené na vysokopevnostní martenzitickou ocel s dosaţenou jakostí jednotlivých svarů.
Abstract:
This work is dedicated to high strength steels of martensitic type used in automotive construction for the safety parts of the car bodywork production. Al-Si layer is used as a surface treatment for these materials. The aim of this diploma thesis is to evaluate the coherence between the surface layer condition applied on high strength martensitic steel and the achieved quality of the individual welds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soldát, Rostislav. Vliv povrchové vrstvy martenzitické vysokopevné oceli na svařitelnost. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera