Janusz Mocek

Diplomová práce

Navýšení výkonu turbíny při vyřazeném regulovaném odběru

Enhanced Power of Turbine by Closed Regulated Extraction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy kondenzačního okruhu pro zajištění chybějícího chladicího výkonu při provozu parní turbíny na max. výkon 17 [MW] bez zařazeného regulovaného odběru. V diplomové práci jsem se zaměřil na výpočet optimální teplosměnné plochy pro požadovaný provozní stav. Vypočtenou optimální plochu porovnám ze stávající teplosměnnou plochou kondenzátoru a na základě těchto hodnot …více
Abstract:
The thesis deals with the proposal for modification of the condensing circuit to deliver missing cooling performance during operation of the steam turbine at maximum output 17 [MW] with closed regulated extraction. In the thesis, I focused on the calculation of the optimal heat exchange surface for the desired operating condition. I compared the calculated optimal surface to the existing heat exchange …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Libor Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.