Theses 

Počítačová kriminalita v Slovenskej republike – Diana Kalinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Diana Kalinová

Bakalářská práce

Počítačová kriminalita v Slovenskej republike

Počítačová kriminalita v Slovenské republice

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na počítačovou kriminalitu v Slovenské republice, jako nový druh kriminality, spojený s počítači a moderními technologiemi a zároveň jako problém, který je třeba řešit. Vysvětluje pojem počítačové kriminality, její rozdělení a problémy, které jsou s ní spojeny. Snaží se přiblížit vybrané druhy této kriminality, jejich fungování v praxi a používané nástroje. V krátkosti zobrazuje historii počítačových zločinů. Další část zmiňuje nejzávažnější případy, které se odehrály v dějinách slovenské počítačové kriminality. Jmenuje a popisuje instituce, zákony a preventivní programy, které se na Slovensku zabývají touto problematikou. Hlavní částí práce je nalezení legislativních úprav v zahraničí, které by měly být pro Slovensko kladnými i zápornými příkladem. Na základě všech získaných informací uvedených v práci, zhodnotit situaci v Slovenské republice a navrhnout její možné řešení.

Abstract: The Bachelor thesis focuses on cyber crime in the Slovak republic, as a new kind of criminality that is associated with computers and modern technologies as well as a problem, which must be addressed. It explains the concept of cyber crime, its divisions and problems that are associated whit it. It seeks to bring selected types of crime, how they work in practice and used instruments. It briefly reflects the history of computer crime. The next part of the Bachelor mentions in chronological order the most serious cases, which occurred in the history of Slovak cyber crime. It appoints and describes the institutions, laws and prevention programs, which dealing with this issue in Slovakia. The main part of Bachelor thesis is the search for foreign legislative changes, which should be positive and negative examples for Slovakia. On the basis of all obtained information listed in the thesis, assess the situation in the Slovak republic and propose possible solution.

Abstract: Bakalárska práca sa zameriava na počítačovú kriminalitu v Slovenskej republike, ako nový druh kriminality, spojený s počítačmi a modernými technológiami a zároveň ako problém, ktorý je potrebné riešiť. Vysvetľuje pojem počítačovej kriminality, jej rozdelenie a problémy, ktoré sú s ňou spojené. Snaží sa priblížiť vybrané druhy tejto kriminality, ich fungovanie v praxi a používané nástroje. V krátkosti zobrazuje históriu počítačových zločinov. Ďalšia časť zmieňuje najzávažnejšie prípady, ktoré sa odohrali v dejinách slovenskej počítačovej kriminality. Vymenúva a popisuje inštitúcie, zákony a preventívne programy, ktoré sa na Slovensku zaoberajú touto problematikou. Hlavnou časťou práce je nájdenie legislatívnych úprav v zahraničí, ktoré by mali byť pre Slovensko kladným i záporným príkladom. Na základe všetkých získaných informácií uvedených v práci, zhodnotiť situáciu v Slovenskej republike a navrhnúť jej možné riešenie.

Klíčová slova: malware, softwarové pirátství, phishing, spam, hacking, počítačová kriminalita

Keywords: hacking, cyber crime, software piracy, malware, phishing, spam

Klíčová slova: spam, malware, počítačová kriminalita, hacking, phishing, softvérové pirátstvo

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Sigmund
  • Oponent: Prokop Toman

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32181


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:44, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz