Josef Němec

Bakalářská práce

Čelisťový drtič pro drcení tvrdých materiálů

Jaw Crusher for Crushing Hard Materials
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem čelisťového drtiče. V úvodu je srovnání existujících typů drtičů a způsobu drcení materiálu. Dále jsou vysvětleny rozdíly mezi jednovzpěrnými a dvojvzpěrnými drtiči. Dále následuje konstrukční návrh a pevnostní výpočty. V poslední části jsou popsány možnosti měření vibrací setrvačníku s excentry a úvaha o drcení různých materiálů.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design of jaw crusher. The introduction is about comparison of existing types of crushers and the method of material crushing. Further, there are explained differences between the single toggle and double toggle crushers. Then there is design of crusher and strength calculations. The last part describes the possibilities of measuring the vibrations of the flywheel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Jaroslav Melecký
  • Oponent: Tomáš Kubín

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma