Theses 

Produkt jako zdroj konkurenční výhody – Bc. Denisa Gizová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Denisa Gizová

Bakalářská práce

Produkt jako zdroj konkurenční výhody

Product as a source of competitive advantage

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá produktem jako konkurenční výhodou podniku. Konkrétně je představen a zhodnocen produkt v podobě mobilního internetového připojení od hlavních mobilních operátorů v České republice. Celá práce byla rozdělena na dvě části, na teoretickou a výsledkovou. V první části byla prostřednictvím literární rešerše představena aktuální teoretická východiska z hlediska produktu a kritické zhodnocení uvedených východisek. V následné výsledkové části bylo prostřednictvím analýzy a komparace provedeno představení vybraného produktu. Následně bylo provedeno zhodnocení výhodnosti daného produktu pro zákazníky. Produkt byl analyzován a zhodnocen pro zákazníky předplacených karet a tarifních služeb mobilních operátorů. Závěr práce pak shrnuje naplnění cílů a zjištěná klíčová data. Cílem této práce bylo představit podstatu produktu a provést komparaci produktu v podobě mobilního internetového připojení od předních českých operátorů. Výstupem komparace byla formulace zjištění parametru produktu u operátorů a doporučení pro spotřebitele. Dále byly stanoveny tři dílčí cíle.

Abstract: This thesis deals with the product as a competitive advantage for the company. Specifically, it is presented and evaluated the product in the form of mobile internet from major mobile operators in the Czech Republic. This thesis is divided into two parts, theoretical and earnings. The first part was through literature review presented to the current theoretical basis in terms of product, and critical evaluation of the above mentioned solutions. In a subsequent final section was through analysis and comparison accomplished performance of this product. Further, a benefit assessment of the selected product to the customers. The product was analyzed and evaluated for customers prepaid and postpaid mobile services. The conclusion summarizes the objectives and identified key dates. The aim of this study was to present the essence of the product and to compare the product in the form of mobile internet by leading Czech operators. The outcome was the formulation of comparison to determine the parameter of the product by operators and recommendations for consumers. Furthermore, they set up three sub-goals.

Klíčová slova: Produkt, konkurence, mobilní operátor, mobilní internet, parametry, Vodafone Czech republic a. s., T-Mobile Czech Republic a. s., O2 Czech Republic a. s., Product, competition, mobile operators, mobile internet, parameters

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz