Theses 

Marketingový mix ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. jako zdroj konkurenční výhody – Bc. Petronela Eliášová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Petronela Eliášová

Master's thesis

Marketingový mix ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. jako zdroj konkurenční výhody

Marketing mix in Crocodille, Ltd. as a source of competitive advantage

Abstract: The content and theme of this thesis is the marketing mix in a trading company as a source of competitive advantage. This work is applied to the company Crocodille ČR, Ltd. with the main focus on sandwiches and submarine sandwiches segments. Marketing mix is a combination of marketing tools called 4P to achieve economics goals in any company. This thesis consists of two parts, the theoretical- methodological and practical - aplication section. The theoretical part explains the basic concepts which are based on specialized literature and also the performance and characteristics of the company.The practical part is based on the company's current marketing mix, adapted SWOT analysis and a questionnaire inquiry, whereby there is prepared the optimal marketing mix focused primarily on submarine sandwiches and sandwiches segment.

Abstract: Obsahom a témou diplomovej práce je marketingový mix v obchodnej spoločnosti ako zdroj konkurenčnej výhody. Práca je aplikovaná na spoločnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. so zameraním sa na segment bagiet a sendvičov. Marketingový mix je kombináciou marketingových nástrojov nazývaných 4P na dosiahnutie hospodárskych cieľov v akejkoľvek spoločnosti. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoreticko-metodologickej a prakticko-aplikačnej časti. Teoretická časť vysvetľuje základné pojmy vychádzajúce z odbornej literatúry a taktiež predstavenie acharakteristiku spoločnosti. Vpraktickej časti je vypracovaný súčasný marketingový mix spoločnosti, spracovaná SWOT analýza a dotazníkové šetrenie, pomocou ktorého navrhnem optimálny marketingový mix orientovaný predovšetkým na segment bagiet a sendvičov.

Keywords: marketing, marketingový mix, produkt, cena, komunikácia, distribúcia, predaj, zákazník, konkurenčná výhoda, konkurencia, marketingová propagácia, marketing mix, product, price, place, promotion, sale, customer, competitive advantage, competition, marketing advertisement

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/3/2019 10:45, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz