Lucie Valášková

Bakalářská práce

Vymáhání daňových nedoplatků v České republice včetně jejich zajištění a daňové exekuce

Enforcement of Tax Arrears in the Czech Republic including their Security and Tax Execution
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vymáhání daňových nedoplatků v České republice včetně jejich zajištění a daňové exekuce. V práci jsou popsány základní zásady v oblasti správy daní a také vznik daňových nedoplatků včetně postupu správce daně při jejich zajištění a následného vymáhání. Poslední část se zabývá konkrétními způsoby vymáhání daňových nedoplatků na zvoleném finančním a na …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on issue of enforcement of tax arrears in the Czech Republic including their security and tax execution. This bachelor’s thesis describes basic principles in the sphere of administration of taxes; also it describes the establishment of tax arrears including the steps of tax administrators leading to their security and tax execution. The last part of this thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Stanislav Opatřil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava