Bc. Adam Táborský

Bakalářská práce

Poezie jako životní styl: osobnost a hodnotová orientace českých básníků

Poetry as a lifestyle: Personality and value orientation of the Czech poets
Anotace:
Básníci představují skupinu, kterou lze charakterizovaná specifickou konfigurací osobnostních vlastností, hodnot a smyslu života. Teorie a výzkumy kreativity, psychopatologických projevů a vybrané přístupy k osobnosti umělců tvoří konceptuální rámec pro původní výzkum hodnotové orientace, smyslu života, moti-vace k psaní poezie a propustnosti osobnostních hranic českých básníků. U souboru 38 básníků …více
Abstract:
Poets are a group, which can be characterized by a specific configuration of personality traits, values, and meaning of life. The theory and researches of a creativity, psychopathological manifestations and chosen attitudes to a personality of artists create a conceptual frame for an original research of values orientation, meaning of life, motivation to writing poetry and borderline personality of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma