Jindřich Kaňa

Bakalářská práce

Zděné konstrukce z hlediska požární odolnosti

Masonry Constructions from the Point of View of Fire Resistance
Anotace:
KAŇA, Jindřich. Zděné konstrukce z hlediska požární odolnosti: Bakalářská práce, Ostrava VŠB – Technická universita Ostrava, fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 45 s. Bakalářská práce se zabývá problematikou posuzování chování zdiva za požární situace a návrhu zděných konstrukcí za normální i požární situace. V úvodu práce jsou popsány samotné zdící prvky, jejich charakteristiky a druhy dělení …více
Abstract:
KAŇA, Jindřich. Masonry construction from the point of view of fire resistance: Bachelor thesis, Ostrava VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering 2012. 45 p. This Bachelor thesis deals with the assessment of the behavior of masonry during the fire situation and design of masonry structures under the normal and the fire situation. The introduction describes the masonry elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Tereza Česelská
  • Oponent: Lucie Mynarzová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu