Ing. Klára Dolejší

Bachelor's thesis

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů

Financial analysis using financial ratios
Abstract:
Úkolem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., a to v pětiletém období (od roku 2005 do roku 2009). První polovina práce je zaměřena na teorii a druhá část se zaměřuje na konkrétní výpočty ukazatelů a jejich celkové hodnocení. Údaje pro zhodnocení finanční analýzy byly použity z účetních výkazů obsažených ve výročních zprávách. V práci je počítáno …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate financial situation of the T-Mobile Czech Republic, a. s. (corp.) within the five year period from 2005 to 2009. The first part of the thesis is focused on the theory and the second part is focused on the particular calculations of the ratios and their evaluations. The data for the evaluation of financial analysis were taken from the financial statements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Stanislava Čížková
  • Reader: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní