Jaromir Landecki

Bakalářská práce

Využití analýzy časových řad pro predikci výroby Válcovny drátů a jemných profilů

Use of Time Series Analysis to Predict the Production of Wire and Fine Profiles
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit model predikce výroby v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. V práci byla použita Wintersova metoda a Boxova – Jenkinsonova metodologie. Na výsledku analýz byla vytvořena predikce pro Válcovnu drátů a jemných profilů. Tento model je závislý na vývoji produkce prvotní výroby.
Abstract:
The aim of this thesis was to create a model of production prediction in TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Winters as well as Box – Jenkinson methodology were used. Based on the results of the analyzes, a prediction was created for the Wire and Fine Rolling Mill. This Model is dependent on the development of primary production.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Eva Švecová
  • Oponent: Pavel Kawulok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava