Theses 

Pedagogická diagnostika v mateřské a základní škole – Bc. Hana Zahnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Zahnová

Diplomová práce

Pedagogická diagnostika v mateřské a základní škole

Pedagogic Diagnostics in Kindergarten and Primary School

Anotace: Tématem diplomové práce je problematika návaznosti předškolní pedagogické diagnostiky na pedagogickou diagnostiku v základní škole, a to nejenom u dětí intaktních, ale především u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a u dětí nadaných. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část vymezuje pojmy pedagogická diagnostika, diagnostický proces, metody a formy vedení pedagogické diagnostiky a její zdokumentování. Dále pak předkládá konkrétnější pohled na odlišnosti pedagogické diagnostiky v mateřské a základní škole a současně se zabývá návazností předškolního a základního vzdělávání z hlediska klíčových kompetencí. Teoretickou část uzavírají specifika pedagogické diagnostiky u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a jedinců nadaných. Empirická část diplomové práce zjišťuje formou dotazníkového šetření pohledy a názory na formy vedení pedagogické diagnostiky na úrovni předškolní a školní a taktéž dotazníkovým šetřením zjišťuje pohledy na pedagogickou diagnostiku z pozice rodičů předškolních dětí. Kazuistikou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pak ukazuje na smysluplnost prostupu předškolní pedagogické diagnostiky do primárního vzdělávání.

Abstract: The thesis deals with the issue of continuity of preschool education diagnostics on pedagogical diagnostics in elementary school, not only intact children, but especially for children with special educational needs and gifted children. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part defines the concepts of educational diagnostic, diagnostic process, methods and forms of managing education diagnostics and its documentation. Next it presents a more concrete view of the differences in educational diagnostics in the nursery and primary school, while dealing with continuity of preschool and primary education in terms of key competencies. The theoretical part is closed by specifics of pedagogical diagnostics for individuals with special educational needs and gifted individuals. The empirical part of the thesis investigates views and opinions on forms of managing education diagnostics at preschool and school level by means of a questionnaire survey and also detects views on pedagogical diagnostics from the position of the parents of preschool children, also by means of a questionnaire survey. A case report of a child with special educational needs shows the meaningfulness of transmission of preschool education diagnostics in primary education.

Klíčová slova: jedinec nadaný, jedinec se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostické metody, diagnostický proces, klíčové kompetence, odklad školní docházky, pedagogická diagnostika, pedagogická dokumentace, školní zralost, povinná školní docházka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32222 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Zahnová, Hana. Pedagogická diagnostika v mateřské a základní škole. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 01:23, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz