Ilona Mičánková

Diplomová práce

Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady

Economical Evaluation of Nuclear Waste Handling
Anotace:
Téma „Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady“ má víceoborový charakter. Zdroje ionizujícího záření jsou široce využívány zejména ve vědě, výzkumu, energetice, průmyslu, zemědělství a zdravotnictví. Jejich aplikace generují radioaktivní odpady, které je nezbytné bezpečně oddělovat od životního prostředí v souladu s legislativou. Radioaktivní odpady mají v odpadovém hospodářství specifické …více
Abstract:
Theme „Economical evaluate of radioactive waste“ is of multilateral character. Sources of radioactive radiation are broadly utilized dominantly in science, research, energy production, agriculture, and health service. Their application generates radioactive waste. Those is mandatory safely separate from environment with legislative demands. Radioactive waste have in waste economy specific role with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Josef Podlaha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava