Ilona Mičánková

Master's thesis

Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady

Economical Evaluation of Nuclear Waste Handling
Abstract:
Téma „Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady“ má víceoborový charakter. Zdroje ionizujícího záření jsou široce využívány zejména ve vědě, výzkumu, energetice, průmyslu, zemědělství a zdravotnictví. Jejich aplikace generují radioaktivní odpady, které je nezbytné bezpečně oddělovat od životního prostředí v souladu s legislativou. Radioaktivní odpady mají v odpadovém hospodářství specifické …more
Abstract:
Theme „Economical evaluate of radioactive waste“ is of multilateral character. Sources of radioactive radiation are broadly utilized dominantly in science, research, energy production, agriculture, and health service. Their application generates radioactive waste. Those is mandatory safely separate from environment with legislative demands. Radioactive waste have in waste economy specific role with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Markéta Rolčíková
  • Reader: Josef Podlaha

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava