Ing. Hana Kluková

Bachelor's thesis

Hledání příčin selhání kultivace periferní krve v souboru pacientů z Laboratoře klinické cytogenetiky OLG FN Brno. Analýza dostupných dat, formulace hypotéz

Search for the causes of failure in the cultivation of peripheral blood in the group of patients analysed in the Laboratory of Clinical Cytogenetics OLG FN Brno. Analysis of available data and formulation of hypotheses
Abstract:
Cytogenetická vyšetření patří k základním metodám klinické genetiky. I přes značný rozvoj moderních metod molekulární genetiky jsou nepostradatelné při stanovení karyotypu a vyšetření vrozených chromosomových aberací, které se často podílí na vzniku vývojových vad, mentálních poruch nebo v dnešní době značně rozšířené problematice neplodnosti v páru. Stále častěji nachází uplatnění také v posouzení …more
Abstract:
Cytogenetic testing is one of the basic methods of clinical genetics. Despite the substantial development of modern methods of molecular genetics are indispensable for karyotyping and examination of congenital chromosomal aberrations that often contributes to developmental defects, mental disorders or nowadays widespread problems of infertility in the couple. Increasingly, it also finds in assessing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Marta Hanáková
  • Reader: RNDr. Eva Makaturová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta