Ing. Hana Kluková

Bachelor's thesis

Hledání příčin selhání kultivace periferní krve v souboru pacientů z Laboratoře klinické cytogenetiky OLG FN Brno. Analýza dostupných dat, formulace hypotéz

Search for the causes of failure in the cultivation of peripheral blood in the group of patients analysed in the Laboratory of Clinical Cytogenetics OLG FN Brno. Analysis of available data and formulation of hypotheses
Anotácia:
Cytogenetická vyšetření patří k základním metodám klinické genetiky. I přes značný rozvoj moderních metod molekulární genetiky jsou nepostradatelné při stanovení karyotypu a vyšetření vrozených chromosomových aberací, které se často podílí na vzniku vývojových vad, mentálních poruch nebo v dnešní době značně rozšířené problematice neplodnosti v páru. Stále častěji nachází uplatnění také v posouzení …viac
Abstract:
Cytogenetic testing is one of the basic methods of clinical genetics. Despite the substantial development of modern methods of molecular genetics are indispensable for karyotyping and examination of congenital chromosomal aberrations that often contributes to developmental defects, mental disorders or nowadays widespread problems of infertility in the couple. Increasingly, it also finds in assessing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Marta Hanáková
  • Oponent: RNDr. Eva Makaturová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta