Radim Just

Diplomová práce

Možnosti měření profilu optického svazku

Measurement of Optical Beam Profile
Anotace:
V této diplomové práci jsou popsány a realizovány metody pro měření profilu optického svazku. Byly realizovány tři metody: scanning pinhole, knife-edge a měření pomocí CCD kamery. Všechny metody byly navrženy tak, aby je bylo možno co nejvíce propojit s aplikací Matlab. Součástí práce jsou rovněž experimentální měření provedená pro každou metodu.
Abstract:
In this master thesis, methods for measuring of optical beam profile are described and implemented . These three methods have been created: scanning pinhole, knife-edge and CCD camera measurement. All of the methods have been designed for the most effective connection with Matlab software. This thesis also contains experimental measurements for all created methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Jan Diblík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava