Juraj Struhár

Bakalářská práce

Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

GNSS Signals Visualization Using Google Earth
Anotace:
Práca sa zaoberá vytvorením aplikácie na vizualizáciu GNSS signálov v prostredí Google Earth. Aplikácia je vytvorená v programovom jazyku Python. Vstupnými súbormi sú navigačné správy vo formáte RINEX, súradnice staníc v textovom súbore a textový súbor z parametrami pre výpočet. Výstupom je KML súbor, ktorý zobrazuje spojnicu prijímača a družice. V prvej časti práce je popísaná navigačná správa, formát …více
Abstract:
The work deals with the creation of applikation for GNSS Signals Visualization Using Google Earth. The application is created in the python programming language. The Input files are navigation messages in RINEX format and coordinates of stations in text file. Before the start of aplication we must create "vstup.txt" with values to calculate. The Output is KML file that shows the junction of the receiver …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Michal Kačmařík
  • Oponent: Juraj Cirbus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika