Lucie Slavíková

Master's thesis

Rekonstrukce okružní křižovatky na ul. Hlavní třída a ul. Porubská v Ostravě

Reconstruction of the roundabout on street Hlavni trida and street Porubska in Ostrava
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je návrh rekonstrukce okružní křižovatky na ulici Hlavní třída a ulici Porubská v Ostravě. Hlavním cílem práce je návrh dvou variant přestavby okružní křižovatky, při kterých bude dbáno na dosažení potřebných opatření ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu automobilové, pěší a cyklistické dopravy. Součástí diplomové práce je zjištění stávajícího stavu okružní křižovatky …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is a proposal of roundabout reconstruction on street Hlavni trida and street Porubska in Ostrava. The main aim of the work is to propose two variants of reconstruction of the roundabout which will take into account the necessary measures to increase the fluency and traffic safety of vehicles, pedestrian and cyclists. Part of the work is observation the current state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2019
  • Supervisor: Jan Petrů
  • Reader: Jan Štětař

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava