Jaromír Kaleta

Diplomová práce

Optimalizace výroby vysoko-chromových tavenin na EOP

Optimization of Production of Height-Chromium Melts
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce byla optimalizace podmínek při výrobě specifické vysoko-chromové taveniny se středním obsahem uhlíku a nízkým obsahem titanu, která se používá jako tekutá legující přísada při výrobě speciálních ocelí. V teoretické části byla nastíněna problematika výpočtu aktivit ve vysoce legovaných chromových taveninách. Dále byl proveden rozbor literárních poznatků z oblasti složení …více
Abstract:
The aim of this thesis was to optimize conditions for production of specific high-chrome melt with medium content of carbon and with low content of titanium, which is used as the molten alloying ingredient in the production of special steels. In the theoretical part was outlined the issue of calculations of thermodynamic activities in high-chromium alloy melts. Further, the analysis of a literary knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Markéta Tkadlečková
  • Oponent: Vladimír Troszok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů