Vít Leden

Master's thesis

Kompostování ve vacích

Composting in bags
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kompostováním ve vacích s uvedením výhod i úskalí této kompostovací technologie. První část práce obsahuje teorii kompostování včetně charakteristiky půdy s cílem poukázat na důležitost tvorby humusu, popisuje fáze a podmínky kompostování, věnuje se jednotlivým kompostovacím technologiím a zejména technologii kompostování ve vacích včetně historie této kompostovací technologie …more
Abstract:
The thesis is focused on composting bags and advantages and disadvantages of this composting technology. The first part of the thesis contains theory of composting, including characteristics of soil in order to show importance of humus formation. It describes phases, conditions and different technologies used for composting, especially composting bags, including history of this technology. The experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Barbora Lyčková
  • Reader: Marta Hudáková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů