Jana Anna HOLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku

Ecological and economic evaluation of revitalized landscape of Sokolov region after brown coal mining
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení ekologicky nejvhodnějšího způsobu revitalizace území po těžbě hnědého uhlí na příkladu vybraných lokalit Sokolovské pánve za použití netržních metod oceňování přírody, a to metody biotopového hodnocení (BVM) a metody hodnocení služeb ekosystémů (EWVM). První část práce popisuje problematiku oceňování přírody a aplikované metody hodnocení. V druhé části je krátce …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is evaluation of the most ecologically suitable way of the landscape restoration after brown coal mining in selected localities of the Sokolov Basin, using non-market valuation methods, by biotope valuation method (BVM) and energy-water-vegetation method (EWVM). The first part describes the problems of the valuation of nature and the applied valuation methods. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLÍKOVÁ, Jana Anna. Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí