Theses 

Marketingová komunikace jako nástroj řízení společenského chování lidí – Ing. Sandra Plachá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Sandra Plachá

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj řízení společenského chování lidí

Marketing Communication as a management tool of social behavior

Anotace: Práce prezentuje pohled na marketingovou komunikaci a její případný vliv na společenské chování. Předmětem zkoumání této práce bylo zjistit, zda lidé vnímají marketingovou komunikaci jako nástroj k řízení společenského chování či nikoliv a zároveň jestli tímto nástrojem marketingová komunikace opravdu je. Předpokladem bylo, že především reklama, jako část marketingové komunikace bude splňovat aspekty, které mohou vést k ovlivnění společenského chování. Teoretická část práce objasňuje pojmy, jako jsou marketingová komunikace, reklama a její regulace, spotřební a společenské chování. Pro lepší představu byly uvedeny tři příklady marketingové komunikace, které se dotýkají ovlivňování společenského chování. V praktické části byla aplikována výzkumná sonda za pomoci kvantitativního i kvalitativního marketingového šetření pro stanovení konečných závěrů této práce.

Abstract: The thesis presents a view of marketing communication and its potential impact on social behavior. The subject of this research was to determine whether people perceive marketing communications as a tool to control social behavior or not and also whether this tool marketing communication really is. The assumption was that, particularly advertising, as part of a marketing communication will fulfill aspects that may influence social behavior. The theoretical part explains terms such as marketing communications, advertising and its regulation, consumer and social behavior. For a better idea were used three examples of marketing communications that concern influencing social behavior. In the practical part of the research probe was applied with the help of quantitative and qualitative marketing survey to determine the final conclusions of this work.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, reklama, spotřební chování, sociální status, společenské chování. Marketing communications, advertising, consumer behavior, social status, social behavior.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz