Theses 

Koncepce nerovnosti ve zdraví v období pozdní modernity. Jak je utvářena sociální nerovnost ve zdraví? – Bc. Denisa Katzorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Bc. Denisa Katzorová

Diplomová práce

Koncepce nerovnosti ve zdraví v období pozdní modernity. Jak je utvářena sociální nerovnost ve zdraví?

Concept of inequality in health within the era of late modernity. How is social inequality in health formed?

Anotace: Tato přehledová studie si klade za cíl pojednat o konceptu sociální nerovnosti ve zdraví a to, jak je utvářen a koncipován v období pozdní modernity. Práce se nezaměřuje pouze na určité specifické faktory sociální nerovnosti ve zdraví, ale snaží se pojmout tuto koncepci jako komplexní téma.Důležité faktory sociálního utváření nerovností jsou: nedostatečná individuální kontrola nad způsobem definování zdraví a nemoci (a sociálních problémů); materiální determinanty zdraví, kulturně-behaviorální faktory zdraví, zdravotnické systémy, zdravotnická a sociální politika a další.Důležitou složkou současného utváření sociálních nerovností ve zdraví je rozpor mezi stále narůstajícím technologickým rozvojem ve zdravotnictví a nemožností financovat tyto nové technologie z veřejných rozpočtů (směr ke komodifikaci zdravotnictví). Zdraví je i významným legitimizačním prostředkem pro individualizaci sociálních problémů (vzrůstající medicinalizace společnosti). Přístup k nejnovější zdravotní péči se stane důležitým stratifikačním činitelem. Tento faktor bude překážkou snahy o rozšíření a prohloubení občanské společnosti. Současný vývoj směřuje spíše k vyloučení některých skupin a jednotlivců z participace na veřejných zdrojích (zdravotnictví). Neschopnost spojit všechny úrovně sociálních nerovností ve zdraví maří všechny snahy o inkluzi marginalizovaných skupin a eliminaci sociálních nerovností ve zdraví.

Abstract: This overview study aims to discuss concept of inequality in health namely how social inequality in health is within the era of late modernity formed. This study doesn’t focus on particular elements of social inequality in health, but it wants to conceive this conception like complex issue. Important factors of socially formed inequalities in health are: insufficient individual control over process of definition of health and sickness (and social problems); material determinants of health; culture-behavior factors of health; health services; health and social policies (public health) and other. Important part of contemporary formation of social inequalities in health is split between increasing of technological progress in health services and inability of financing these modern technologies from public appropriation (development towards commodification of health services). Health is significant means of legitimation of individualisation of social problems (increasing madicalisation of society). Access to modern health care will be important stratification factor. This element will be hindrance of effort of expansion and deepen of civil society. Contemporary development will tend to exclusion of some groups and individuals from participation in public resources (health care). Inability to link all levels of social inequality in health destroys all tendencies to inclusion of marginalisation groups and elimination of social inequalities in health.

Klíčová slova: Zdraví, nemoc, biomedicína, medicinalizace, sociální kontrola, sociální nerovnost, spravedlnost, zdravotnické systémy, sociální práva, občanská společnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 17:36, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz