Pavla Coufalová

Bakalářská práce

Postoje mládeže k Policii ČR a obecní policii

Young people's attitudes towards the Police Czech republic and municipal police
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat, analyzovat a porovnat postoje vybraného vzorku české mládeže k Policii ČR a k obecní policii. Z toho důvodu první část práce popisuje základní teoretické pojmy postojů, proces jejich utváření, funkce a význam postojů veřejnosti ke kriminalitě a k policii, kde také zahrnuje dosavadní výzkumy veřejnosti. Druhá část práce je zpracování dotazníku, na téma mládeže a jejich …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to map, analyze and compare the attitudes of a selected sample of Czech youths to the Czech Police and the municipal police.Therefore, the first part of the thesis describes the basic theoretical concepts of attitudes, the process of their formation, the function and importance of the attitudes of the public towards crime and the police, which also includes public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Holas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS