Martin Janča

Diplomová práce

Zabezpečení společnosti ARGOS PZS, s.r.o. prostředky technické ochrany

Security ARGOS PZS, s.r.o. means of technical protection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou stávajícího zabezpečení aktiv společnosti ARGOS PZS, s.r.o., identifikací možných rizik pomocí vybraných analytických metod a návrhem inovativního řešení pro snížení rizik na přijatelnou úroveň. Úvodní část diplomové práce se věnuje aktuální právní úpravě bezpečnosti osob a majetku v České republice, objasnění nejfrekventovanějších pojmů, rozdělení a struktuře …více
Abstract:
The diploma thesis deals with problems of existing security of company assets ARGOS PZS, s.r.o., identification of possible risks by selected analytical methods and the proposal of innovative solutions to reduce of risks to acceptable level. The introductory part of diploma thesis deals with the current legal regulations of person and property protection in the Czech Republic, the most frequent clarification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Eva Veličková
  • Oponent: Pavel Boček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku