Marek Oškrobaný

Bakalářská práce

Analýza biomedicínských snímků magnetické rezonance při roztroušené skleróze

Analysis of Biomedical Magnetic Resonance Images with Multiple Sclerosis
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia nástroja pre spracovanie obrazu v programe FOTOMNG. Nástroj má slúžiť k spracovaniu snímok magnetickej rezonancie. Konkrétne pri roztrúsenej skleróze. Celý modul bude naprogramovaný v jazyku Java vo vývojovom prostredí NetBeans a naimplementovaný do systému FOTOMNG. Výsledný algoritmus vyberie najvhodnejšiu segmentačnú metódu na základe metrík kvality …více
Abstract:
The goal of this bachelor’s thesis is to design and accomplish a tool for image processing using FOTOMNG program. The tool is supposed to be used for processing of magnetic resonance imaging, specifically of sclerosis multiplex. The whole module will be programmed in the Java programming language in the software development platform NetBeans and will be implemented into the system FOTOMNG. The final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jakub Hendrych
  • Oponent: Radim Kunčický

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava