Jan Krupička

Bakalářská práce

Rekonstrukce ulice Radvanické v Ostravě

Reconstruction of Radvanická Street in Ostrava
Anotace:
Cílem bakalářské práce je rekonstrukce dopravního úseku komunikace III/4725, ulice Radvanické v Ostravě. Řešení je provedeno v rozsahu technické studie. Účelem je napřímení úseku a nahrazení nevyhovujících směrových oblouků novými. Dále v předmětu studie je rekonstrukce úrovňové křižovatky s ulicí Pikartská, která má nyní nevyhovující úhel křížení. Návrh rekonstrukce má přispět ke zvýšení bezpečnosti …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the reconstruction of a transport section III/4725, Radvanická road in Ostrava. The solution is carried out in the range of a technical study. The purpose is to straighten the section and to replace substandard directional arcs with new ones. Another focus of the present study is the reconstruction of level crossings with Pikartská road, which now has an unsatisfactory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby