Bc. Markéta Sokolová, DiS.

Bakalářská práce

Nízkoprahové zařízení očima uživatelů a pracovníků

Low-threshold institution in point of view of its users and employees
Anotace:
Ve své bakalářské práci „Nízkoprahové zařízení očima uživatelů a pracovníků“ se zabývám volným časem dětí a mládeže, jeho charakteristikou a funkcemi, výchovou ve volném čase, volnočasovými zařízeními. Dále volnočasovými potřebami a zájmy jedinců, postoji dětí k volnému času. Za důležitou považuji druhou kapitolu, která se věnuje sociální patologii a prevencí sociálně patologických jevů ve volném čase …více
Abstract:
Bachelor thesis „Low-threshold institution in point of view of its users and employees“ deals with the free time of children and youth, its characteristics and functions, education in leisure time, leisure facilities. Further leisure needs and interests of individuals, attitudes toward children´s free time. Important is the second chapter, which deals with social pathology, socially pathological phenomena …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta