Marek Kotas

Bakalářská práce

Poruchovost vedení nn a vn

LV and MV line failure rate
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými prvky distribuční sítě nízkého a vysokého napětí, jejich materiály na venkovním a kabelovém podzemním vedení. V další části je popsán řád preventivní údržby prováděný na jednotlivých napěťových hladinách a úkony které řádu preventivní údržby podléhají. Následující část se zabývá nejčastějšími poruchami na vedení nn a vn. Poslední závěrečná část porovnává …více
Abstract:
This bachelor's thesisdeals with individual elements of low and medium voltage distribution network, their materials on outdoor and cable underground lines. The following section describes the order of preventive maintenance performed on individual voltage levels and activities that are subject to preventive maintenance. The following section deals with the most common faults concerning the low and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Radomír Goňo
  • Oponent: Jiří Šoltys

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava