Bc. Alžběta Matějková

Bachelor's thesis

Analýza produktu jako zdroje konkurenční výhody z pohledu zákazníka a společnosti. Implementace zjištěných výsledků, metodiky inovace produktu a její význam pro rozvoj společnosti, opatření a aktivity v průběhu životního cyklu produktu

Product analyse as source of competition advance, from view of customer and company, implementation of realized outcomes, methodology of product inovation and it’s signification for companie’s development, arrangement and activities during product life cycle
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je podrobné seskupení potřebných informací a reálií spadající do tématiky nové závěrečné maturitní zkoušky středního vzdělání. Tyto informace jsou posléze postupně implementovány do analýzy produktu, jakožto hlavního tématu a procesu této bakalářské práce. Pozornost je též věnována názorům odlišných skupin osob na novou koncepci maturitní zkoušky a rozboru stávajícího prostředí …more
Abstract:
Content of my thesis is detailed grouping of needed information, which is included in subject matter of new final leaving examination in secondary school education. This information is gradually implemented into analysis of product, what is as main theme and process of this thesis. Attention is also devoted to opinions of different groups of people on new conception of leaving examination and also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní