Vojtěch Lelek

Master's thesis

Programová implementace metodiky SYMOS97

Software Implemantation of SYMOS97 Methodology
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu a realizací webové aplikace a nástroje pro platformu ArcGIS 10.5, které na základě již připraveného výpočetního skriptu provedou výpočet koncentrací znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS’97. První část práce obsahuje popis metodiky SYMOS’97 a popis nalezených programových implementací této metodiky. Následuje tvorba návrhu modulu a webové aplikace. Dále je práce …more
Abstract:
Diploma thesis describes the design and implementation of a web application and module for the ArcGIS 10.5 platform, which will calculate air pollution concentrations according to the SYMOS’97 methodology. The calculation will be based on the already prepared calculation script. The first part of the thesis describes the SYMOS’97 methodology and program implementations of this methodology that have …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2018
  • Supervisor: Kateřina Růžičková
  • Reader: Jan Bitta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava