Theses 

Nezisková organizace EDUin jako aktér vzdělávací politiky – Bc. Jana Frödová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Frödová

Diplomová práce

Nezisková organizace EDUin jako aktér vzdělávací politiky

Non-governmental organization EDUin as an actor of education policy

Anotace: Magisterská diplomová práce se zabývá neziskovou organizací EDUin, která působí v oblasti vzdělávání. Cílem této práce je popsat to, jak tento aktér vstupuje a působí na poli vzdělávací politiky v České republice. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část tvoří konceptuální rámec poznání o vzdělávací politice a procesech její tvorby. Konkrétně pak čtenáři představuje jednotlivé složky vzdělávací politiky (úrovně, aktéry a nástroje) a proces tvorby vzdělávací politiky od úrovně politické, občanské, mediální a výzkumné. Empirická část obsahuje popis metodologie výzkumného šetření a následně kvalitativní výzkumný projekt, ve kterém odpovídá na položenou výzkumnou otázku. Pro pochopení toho, jak společnost EDUin působí ve vzdělávací politice, je představena její charakteristika a pozadí, na kterém vznikla. Dále je společnost charakterizována jako aktér vzdělávací politiky, pozornost je věnována konkrétně její komunikační a informační činnosti a nakonec je EDUin zasazen do interakce s dalšími aktéry vzdělávací politiky. V závěru práce se shrnují a diskutují poznatky.

Abstract: Master's diploma thesis deals with a non-profit organization EDUin in the field of education. The aim of this work is to describe how policy maker enters and operates in the field of educational policy in the Czech Republic. The thesis has a theoretical-empirical character. The theoretical part is a conceptual framework of knowledge about educational policy and the processes of its creation. Specifically, it presents the individual components of educational policy (levels, policy makers and instruments) and the process of creating educational policy from the political, civic, media and research levels. The empirical part contains a description of the methodology of the research survey and consequently a qualitative research project, in which it responds to the research question asked. To understand how EDUin operates in educational policy, its characteristics and the background on which it was created are presented. Furthermore, the company is characterized as an actor of educational policy, attention is paid specifically to its communication and information activities and eventually EDUin is engaged in interaction with other actors of educational policy. At the end of the work, the findings are summarized and discussed.

Klíčová slova: EDUin, vzdělávací politika, aktér vzdělávací politiky, nezisková organizace, mediální činnost, education policy, actor of education policy, non-governmental organization, media activity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 23:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz