Dominik Havlík

Diplomová práce

Analýza dopadu změn místního koeficientu na výši daně z nemovitých věcí ve vybraném městě

Impact Analysis of Local Coefficient Changes on Amount of Real Estate Tax in Selected Town
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou dopadu změny místního koeficientu na výši daně z nemovitých věcí ve vybraném městě. Práce je rozčleněna na teoreticko-metodickou a aplikačně-ověřovací část, které se člení do tří kapitol. První kapitola následující po úvodu definuje daňový systém České republiky a s tím související některé vybrané pojmy daňové teorie. V následující kapitole je popsáno postavení územních …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the impact of the change of the local coefficient on the amount of real estate tax in the selected city. The thesis is divided into theoretical-methodological and application-verification part, which are divided into three chapters. The first chapter following the introduction defines the tax system of the Czech Republic and some related selected concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Jiří Mlýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava