Theses 

Daňové a nedaňové náklady podnikatele – Bc. Lucie Jará

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Lucie Jará

Diplomová práce

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax and non-tax costs of entrepreneurs

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na seznámení s náklady dle zákona o daních z příjmů, vysvětlení podmínek daňové uznatelnosti nákladů, které vznikají podnikateli při jeho činnosti a následnou povinnost prokázat, že uplatněný náklad je skutečně daňově relevantní. Jsou popsány vybrané daňové náklady, které jsou často podnikateli uplatňované a řešené odbornou veřejností. V práci je použita obsáhlá judikatura týkající se popisovaných nákladů a důkazních prostředků. Dílčím cílem diplomové práce je vyhodnocení možných důkazních prostředků a jejich důkazní síly. Hlavní cíl diplomové práce je řešen v praktické části, kde jsou popsány dvě konkrétní situace a související okolnosti případu, kdy podnikatel jako daňový subjekt uplatní náklad jako daňový a jeho povinností je prokázat správci daně (finančnímu úřadu), že se skutečně jedná o daňový náklad v souladu se zákonem.

Abstract: The diploma thesis is focused on acquaintance with costs according to the Law on Income Tax, explaining of the conditions of tax deductibility of costs emerging entrepreneurs in their activities and the consequent obligation to prove that the applied cost is really tax-related. There are described selected tax costs that are often applied and solved by the professional public. There is comprehensive case law regarding described costs and evidence. The partial goal of this diploma thesis is the evaluation of available evidence and their proof power. The main goal of the diploma thesis is solved in the practical part describing two specific situations and the relevant circumstances of the case when the entrepreneur as a taxpayer applied the cost as a tax expense where his duty was to prove to the tax administrator (tax office) that it is really tax costs within the law.

Klíčová slova: Daňový náklad, nedaňový náklad, důkazní prostředek, důkazní břemeno, zákonné rezervy, tax expense, non-tax load, income tax, means of proof, the burden of proof, legal reserves.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz