Theses 

Záhřebský velezrádný proces a jeho ohlas v chorvatském dobovém tisku – Bc. Klára Valčevská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Balkanistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Klára Valčevská

Diplomová práce

Záhřebský velezrádný proces a jeho ohlas v chorvatském dobovém tisku

Anotace: Záhřebský velezrádný proces byl trestním řízením proti chorvatským Srbům, kteří byli obviněni z velkosrbské propagandy s cílem odtrhnout některá chorvatská území a připojit je k Srbsku. Rakousko-uherská diplomacie se tak snažila odůvodnit nedávnou anexi Bosny a Hercegoviny a zároveň tak chtěla oslabit pozici vládnoucí chorvatsko-srbské koalice. Chorvatský tisk se většinově postavil na stranu obviněných Srbů, což jen umocnilo napjatou atmosféru anekční krize. Již samotné přípravy na proces vzbudily velký zájem chorvatské společnosti, který během svého trvání dosáhl díky kontroverznímu způsobu vedení celoevropského věhlasu. Záhřebský velezrádný proces měl velký vliv na všechny slovanské národy v habsburské monarchii a upevnil především vzájemné chorvatsko-srbské vztahy. Z dobových chorvatských periodik jsem si vybrala záhřebské deníky Pokret, Narodne Novine, Obzor a Srbobran. Tato práce se věnuje záhřebského velezrádného procesu v chorvatském dobovém tisku v souvislosti s politickým a kulturním vývojem Chorvatska. Cílem práce je analýza ohlasu záhřebského velezrádného procesu ve vybraných chorvatských periodikách. V úvodní části se věnuji politické situaci v Chorvatsku a Rakousko-Uhersku v letech 1905-1909 a samotnému průběhu záhřebského velezrádného procesu. Hlavní část mé práce se zabývá ohlasem záhřebského velezrádného procesu v dobovém chorvatském tisku. Zde je zanalyzován postoj chorvatského tisku k průběhu procesu, otázce velkosrbské propagandy, postavě korunního svědka Đorđe Nastiće a rakouského historika Heinricha Friedjunga, a úloze Tomáše Garrique Masaryka v procesu.

Abstract: Zagrebian Treasonable Lawsuit was a criminal proceeding against Croatian Serbs, who were accused of "big-serbian" propaganda in order to tear off some of the Croatian territories and attach them to Serbia. The Austro-Hungarian diplomacy was trying so hard to justify the recent annexation of Bosnia and Herzegovina as well as wanted to weak the position of the ruling Croatian-Serbian coalition. Croatian press sided with accused Serbs, which only amplified the inflammable atmosphere of annexation crisis. Even the preparation for criminal proceeding aroused great interest in Croatian society, which during its existence achieved thanks to controversial method of keeping Europe-wide fame. Zagrebian treasonable lawsuit had a big influence on all Slavic people in the Habsburg monarchy and reinforced particular mutual Croatian-Serbian relations. From the contemporary Croatian press I chose Zagrebian newspapers Pokret, Narodne Novine, Obzor and Srbobran. This thesis is devoted to the Zagrebian treasonable lawsuit in contemporary Croatian press in connection with the political and cultural development of Croatia. The aim of thesis is to analyze reflection of Zagrebian treasonable lawsuit in selected Croatian periodicals. The first part is devoted to the political situation in Croatia and Austria-Hungary in the years 1905-1909 and Zagrebian treasonable lawsuit itself. The main part of thesis deals with the reflection of Zagrebian treasonable lawsuit in contemporary Croatian press. Here is analyzed attitude of Croatian press to progress of proceeding, the "big-serbian" propaganda, personage of witnesses Đorđe Nastić and Austrian historian Heinrich Friedjung, and the role of Tomas Garrigue Masaryk in the proceeding.

Klíčová slova: ohlas záhřebského velezrádného procesu, záhřebský velezrádný proces, 1909, chorvatský tisk, Zagrebian treasonable lawsuit, Croatian press

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 21:37, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz