Bc. Lucie Dohnalová

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a držení těla dětí v MŠ – případová studie třídy

Physical activity and correct posture in Kindergarten – case study
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohybovou aktivitou a stavem držení těla dětí v předškolním věku. V teoretické části je popsán předškolní věk, vadné držení těla, jeho příčiny a jakými cviky lze napravit. Dále práce popisuje správné držení těla a motorický vývoj dětí předškolního věku, proč je důležitý pohyb v mateřské škole a jaký je rozdíl v pohybové aktivitě dětí na 1. stupni ZŠ a v mateřské škole.Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with physical activity and state of posture of preschool children. The theoretical part describes preschool age, faulty posture and its causes. There are desrcibed exercises for correction of faulty posture too. Furthermore, the bachelor thesis describes correct posture and motor development of preschool children. The thesis deals the question, why is important movement in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta