Ondřej Brozda

Bakalářská práce

Zastřešení nástupiště autobusové dopravy z materiálů na bázi dřeva

Roof of the bus-traffic platform made of wooden-based materials
Anotace:
Práce se zabývala zastřešením autobusových a vlakových nástupišť, a to zejména jejich nosným systémem. Nejprve byly popsány nosné systémy zastřešení vybraných, existujících nástupišť. Jednalo se o nástupiště autobusové nebo vlakové dopravy, která byla vystavěna z materiálů, jako je železobeton, ocel, dřevo nebo kombinací oceli a dřeva. Poté bylo navrženo několik variant nosného systému zastřešení pro …více
Abstract:
This work deals with the roofing of bus stops and train platforms, mainly with their supporting system. At first the roofing supporting systems of the selected, already existing platforms were described. These train or bus platforms were built from reinforced concrete, steel, wood or combination of steel and wood. Then other types of roofing supporting system for bus transport made from the material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Antonín Lokaj

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava