Milan Řehák

Bakalářská práce

Vodní zdroje jako alternativní zdroj elektrické energie

Water resources as an alternative source of electric power
Anotace:
Práce je zaměřena na alternativní zdroje energie využívané v podmínkách ČR, přičemž hlavní důraz je kladen na vodní zdroje s porovnáním množství energie vyprodukované vodními elektrárnámi v ČR a Norsku.
Abstract:
The thesis is focused on alternative resources of energy used in Czech Republic´s conditions. The main object is water resources especially comparison between hydropower energy produced in Czech Republic and Norway.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Václavík
  • Oponent: Jakub Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava