Tereza Borovská

Bakalářská práce

Posouzení a stanovení fixních a variabilních nákladů vybraného podniku

Assessment and Determination of Fixed and Variable Costs of the Chosen Company
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je nejprve teoreticko-metodologická část, která pojednává o teoretických principech klasifikace jednotlivých nákladů podle různých hledisek a součástí této části je také teoretický popis matematických metod modelování nákladových funkcí. Další část práce je věnována prezentaci společnosti zejména její historii a předmětu činnosti společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Zhodnoceno …více
Abstract:
The subject matter of this bachelor´s work is initially a theoretical-methodological part that is about theoretical principles of the classification of individual costs with respect to different aspects and as an element of this part is also a theoretical description of mathematical techniques for expence functions simulation. Further part of this work is focused on Teva Czech Industries s.r.o company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Jarmila Mruzková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava