Martina HOROVÁ

Bakalářská práce

Pomístní jména v katastru obce Spálené Poříčí

Local names in land registry in town Spalene Porici
Anotace:
Práce se zabývá pomístními jmény v katastru obce Spálené Poříčí a teorií onomastiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny termíny onomastika, toponomastika a pomístní jména. V praktické části jsou jednotlivé názvy rozděleny podle sémantických skupin třídiče Vladimíra Šmilauera a analyzovány po stránce jazykové. Všechny názvy jsou vysvětleny z hlediska jejich původu.
Abstract:
This work deals with local names in land registry in town Spalene Porici and theories of onomastic. Theoretical part of this work introduce concepts onomastics, toponomastics and local names. In practical part there are individual names ordered by the Vladimir Smilauer semantic groups and linguistically analyzed. All of this names are explained by their origin.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOROVÁ, Martina. Pomístní jména v katastru obce Spálené Poříčí. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická